Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski

Kontakt

ul. Olszewskiego 2, pok. 126a
31-007 Kraków

tel.: 12 663 13 58
fax: 12 663 13 58

krzysztof.krajewski@uj.edu.pl

Pełnione funkcje

Aktualnie:

 • Kierownik Katedry Kryminologii UJ (od 2006 r.);
 • Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (od 2015 r.);
 • Członek Komisji Prawniczej PAU (od 1999 r.);
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii” (od 1996 r.);
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” (od 1997 r.);
 • Członek Rady Programowej „Alkoholizmu i Narkomanii” (od 2008 r.);
 • Członek Editorial Board “European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice” (od 2005 r.);
 • Członek Editorial Board “European Journal of Criminology” (od 2005 r.);
 • Członek Editorial Board "International Criminology" (od 2019 r.);
 • Członek Komitetu Naukowego (Scientific Committee) przy Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) w Lizbonie (od 2008 r.).

Poprzednio:

 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” (2002–2015);
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii (2002–2010);
 • Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, European Society of Criminology (2006–2009);
 • Członek Rady Naukowej Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie w Wiedniu (2008–2011);
 • Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP (2012–2015).

Przebieg kariery naukowej

 • studia prawnicze na WPiA UJ (1972–1976);
 • uzyskanie tytułu magistra prawa (1976);
 • aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie (1977–1979);
 • studia socjologiczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ (1977–1980, 1985–1986);
 • uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na WPiA UJ (1985);
 • uzyskanie tytułu magistra socjologii (1986);
 • uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii na WPiA UJ (1995);
 • uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych (2002).

Staże zagraniczne

 • University of Connecticut, College of Liberal Arts and Sciences, Department of Political Science, Storrs, Stany Zjednoczone (1980–1981);
 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy – stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1987–1988);
 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy – stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1992);
 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy – stypendysta Max-Planck-Gesellschaft (1997);
 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy – stypendysta Max-Planck-Gesellschaft (2003);
 • University of Cambridge, Institute of Criminology, Cambridge, Wielka Brytania (1992);
 • Universität Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaften, Brema, Niemcy – stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1997).

Projekty badawcze

 • główny wykonawca w programie badań empirycznych pt. „Przestępczość i inne zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży na terenie Krakowa”, finansowanym w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych (nr 1 HO2A 002), realizowanym we współpracy z Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsens e.V. w Hanowerze (1999–2000);
 • udział w programie badawczym pt. Insecurities in European Cities (InSec), finansowanym w ramach V Programu Ramowego Komisji Europejskiej (kontrakt HPSE-CT-2001-00052) oraz specjalnego programu badawczego (SPUB) Komitetu Badań Naukowych (nr 158/E-338/SPB/5.PR), realizowanym wraz z ośrodkami naukowymi w Amsterdamie, Budapeszcie, Hamburgu oraz Wiedniu (2001–2004);
 • udział w programie badawczym pt. Sharing Good Practice In Crime Prevention: Evaluation of Physical Rehabilitative and Social Schemes in Problematic Residential Areas in Member and Accession States (Crime Prevention Carousel), finansowanym w ramach Programu AGIS Unii Europejskiej (JAI/2004/AGIS/164), realizowanym wraz z ośrodkami naukowymi w Amsterdamie, Budapeszcie, Bristolu i Freiburgu (2005–2006);
 • udział w realizacji projektu badawczego pt. Illicit Drugs and Drug Offences (IDDO), finansowanego przez Open Society Institute z udziałem partnerów z Linzu (koordynacja) i Barcelony (2011–2012).

Zainteresowania badawcze

 • kryminologiczna i prawna problematyka narkotyków i narkomanii;
 • kryminologia teoretyczna;
 • kryminologiczna problematyka agresji i przemocy;
 • problematyka strachu przed przestępczością, społecznych postaw wobec przestępczości, prewencji przestępczości;
 • kryminologiczna problematyka przestępczości zorganizowanej;
 • polityka kryminalna.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Teorie kryminologiczne a prawo karne, Warszawa 1994.
 2. Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków 2001.
 3. Kryminologiczne podstawy prawa karnego [w:] A. Marek (red.), System prawa karnego. T. 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010, s. 99-140.
 4. Prosecution and Prosecutors in Poland: In Quest of Independence [w:] M. Tonry (red.), "Crime and Justice. A Review of Research" 2012 , Vol. 41, s. 45-116.
 5. Penal Developments in Poland: New or Old Punitiveness? [w:] T. Daems, D. van Zyl Smit, S. Snacken (red.), European Penology?, Oxford, Portland 2013, s. 311-338.
 6. Drugs legislation: European drug policies or drug policies in Europe? [w:] S. Body-Gendrot, M. Hough, K. Kerezsi, R. Levy, S. Snacken (red.), The Routledge Handbook of European Criminology, London, New York 2014, s. 470-484.
 7. Sentencing in Poland: Failed Attempts to Reduce Punitiveness [w:] M. Tonry (red.), "Crime and Justice. A Review of Research" 2015, Vol. 45, s. 175-219.
 8. Istota środków zabezpieczających [w:] L. Paprzycki (red.), System prawa karnego, T. 7. Środki zabezpieczające, Warszawa 2015, s. 1-43, 50-104,125-130.
 9. Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym stosowane wobec sprawców przestępstw uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych [w:]  L. Paprzycki (red.), System prawa karnego, T. 7. Środki zabezpieczające, Warszawa 2015, s. 251-304.
 10. Privatisation of punishment in Poland [w:] T. Daems, T. Vander Beken (red.), Privatising Punishment in Europe? Routledge, London, New York 2018, s. 45-64.
 11. Czy prawo karne potrzebuje kryminologii, a kryminologia prawa karnego? [w:] W. Zalewski (red.), Prawo karne jutra – między pragmatyzmem a dogmatyzmem, Warszawa 2018, s. 1-25.
 12. Ryzyko, prewencja, kryminologia, prawo karne [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019, s. 67-79.
 13. O wpływie ustawodawstwa karnego na politykę karną, "Archiwum Kryminologii" 2019, t. XLI, nr 2, s. 41-80.
 14. Kontroversen um Maßnahmen gegen gefährliche Straftäter in Polen [w:] K. Drenkhahn, B. Geng, J. Grzywa-Holten, S. Harrendorf, Ch. Morgenstern, I. Pruin (red.), Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde. Festschrift für Frieder Dünkel zum 70. Geburtstag, Mönchengladbach 2020, s. 381-396.
 15. Zweispurigkeit im polnischen Strafrecht. Regelungsentwicklung und aktuelle Kontroversen, "Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform" 2020, t. 103, nr 3, s. 181-197.
 16. Legalizacja narkotyków (w dwadzieścia kilka lat później) [w:] P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, s. 339-353.