Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Wojciech Dadak

dr hab. Wojciech Dadak

Kontakt

ul. Olszewskiego 2, pok. 312
31-007 Kraków

tel.: 12 663 15 52
fax: 12 663 13 58

wojciech.dadak@uj.edu.pl

Pełnione funkcje

Aktualnie:

 • Opiekun Koła Naukowego Kryminologii TBSP UJ (od 2004 r.);
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2017 r.).

Przebieg kariery naukowej

 • studia prawnicze na WPiA UJ (1979–1984);
 • uzyskanie tytułu magistra prawa (1984);
 • studia psychologiczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ (1984–1987);
 • studia socjologiczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ (1988–1991);
 • aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie (1984–1986);
 • uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na WPiA UJ (1994);
 • uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii na WPiA UJ (2012).

Staże zagraniczne

 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy – stypendysta Max-Planck-Gesellschaft (2001).

Zainteresowania badawcze

 • prawna i kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej;
 • problematyka orzekania wykonywania kar i środków karnych;
 • strategie i metody zapobiegania przestępczości;
 • bezpieczeństwo publiczne.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Reakcja organów ścigania wobec sprawców ucieczek dokonanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności, "Prokuratura i Prawo" 1996, nr 10, s. 1730.
 2. Duże miasto jako teren kradzieży z włamaniem, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 1997, z. 2, s. 5–18.
 3. Karne środki ochrony dostępu do informacji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, "Palestra" 1998 nr 12, s. 2131.
 4. Przestępstwo tzw. niepowrotu do zakładu karnego lub aresztu śledczego (art. 242 par. 2 k.k.), "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1999, nr 21, s. ?.
 5. Prawnokarna ochrona tajemnicy w obrocie papierami wartościowymi, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, z. 1, s. 239–268.
 6. Prawnokarna ochrona tajemnicy handlowej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, z. 1, s. 270–276.
 7. Kontradyktoryjność w postępowaniu wykonawczym przed sądem [w:] J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, s. 420427.
 8. Prywatne firmy ochrony osób i mienia a zapobieganie przestępczości [w:] Bezpećnosf a ochrana majetku, Koszyce 2001, s. 148–152.
 9. Przestępstwa związane z działalnością ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2006, z. 1, s. 151–164.
 10. Patologie organizacyjne instytucji gospodarczych [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007, s. 413422.
 11. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jako reakcja na przestępstwo, "Państwo i Prawo" 2009, nr 11, s. 4755.
 12. Ryzyko i niepewność a zachowania naruszające zasady obrotu gospodarczego – aspekty kryminologiczne, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2009, z. 2, s. 229–242.
 13. Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2010, z. 2, s. 103118.
 14. Rola środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zapobieganiu przestępczości, "Prokuratura i Prawo" 2010, nr 4, s. 88–108.
 15. Grzywna samoistna w stawkach dziennych. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2011.
 16. Dolegliwość sankcji karnej w czasie orzekania oraz w okresie wykonywania kary [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom. II, Warszawa 2012, s. 841856.
 17. Zanim zostanie orzeczona kara zastępcza. Uwagi na tle orzekania i wykonywania kar wolnościowych [w:] A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa 2013, s. 235248.
 18. Wymiar kary a zasada równości [w:] W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013, s. 6880.
 19. Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej, W. Dadak, M. Słobosz (red.), Kraków 2016.
 20. Sankcje pozytywne w prawie karnym: rzeczywistość czy wyobrażenie?, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017, nr 1, s. 78–91.
 21. Dyskryminacja a przestępczość. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami, W. Dadak (red.), Kraków 2018.
 22. Przestępczość gospodarcza. Przyczyny, przejawy, zwalczanie, W. Dadak (red.), Kraków 2019.
 23. Przestępczość gospodarcza w okresie dwudziestu lat obowiązywania kodyfikacji karnej z 1997 r. Rozmiary, dynamika, tendencje zmian [w:] W. Dadak (red.), Przestępczość gospodarcza. Przyczyny, przejawy, zwalczanie, Kraków 2019, s. 11–36.
 24. Koszty postępowania karnego jako przedmiot badań empirycznych sądowego stosowania prawa [w:] D. Szumiło-Kulczycka (red.), Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Kraków 2020, s. 35–66.
 25. Orzeczenie co do kary a rozstrzygnięcie w sprawie ponoszenia kosztów sądowych [w:] D.Szumiło-Kulczycka (red.), Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Kraków 2020, s.163–184.
 26. Pokrzywdzony w procesie karnym z perspektywy wiktymologii [w:] A. Światłowski, P. Czarnecki (red.), Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych: czwarty wierzchołek trójkąta?, Warszawa 2021, s. 3–14.