Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kryminologia (ćwiczenia)

Tematyka i literatura do ćwiczeń:

Przestępczość ujawniona i nieujawniona

 1. J. Błachut, Teoretyczne i metodologiczne problemy związane z pomiarem przestępczości [w:] A. Marek (red.), System Prawa Karnego. T.1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010, s. 143–170.
 2. J. Błachut, Pomiar przestępczości w oparciu o wyniki badań sondażowych [w:] Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007, s. 256–315.
 3. A. Kossowska, Zmiana społeczna a przestępczość – wzajemne związki, uwarunkowania, konsekwencje [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus (i in.), Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 73–101.

Przestępczość przeciwko rodzinie i opiece

 1. L. Mazowiecka, System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce [w:] B. Namysłowska, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (red.) Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, s. 1029–1041.
 2. W. Klaus, Funkcjonowanie systemu wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej w ocenie praktyków [w:] B. Namysłowska, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (red.) Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, s. 531–541.
 3. K. Girdwoyń, Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą domową w procedurze karnej Anglii i Walii – wybrane zagadnienia [w:] B. Namysłowska, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (red.) Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, s. 491–503.

Strategie zapobiegania przestępczości

 1. A. Kossowska, Sytuacyjne zapobieganie przestępczości, „Archiwum Kryminologii” 1994, T. XX, s. 7–20.
 2. K. Krajewski, Efektywność nowojorskiej strategii „zerowej tolerancji” w ocenie empirycznej [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 757–771.
 3. W. Klaus, Zapobieganie przestępczości – polityka społeczna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus (i in.), Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 149–194.
 4. M. Goldschneider, Przestępczość na warszawskiej Pradze z perspektywy współczesnych teorii ekologicznych w kryminologii, „Archiwum Kryminologii” 2012, T. XXXIV, s. 207–251.

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 1. K. Lewandowska, Karać czy leczyć? – strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie wybranych krajów, „Dziecko krzywdzone” 2007, nr 1, s. 1–14.
 2. M. Fajst, Prostytucja w Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, T. XXVIII, s. 149–168.
 3. J. Derlich-Mielczarek, Zjawisko prostytucji a prawo karne, „Archiwum Kryminologii” 2011, T. XXXIII, s. 39–56.

Populizm penalny

 1. M. Filar, Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, T. XXIX–XXX, s. 489–493.
 2. M. Tonry, Polityka karna, kultura polityczna a zasady konstytucyjne, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, T. XXVIII, s. 95–110.
 3. D. Woźniakowska-Fajst, Media a przestępczość [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus (i in.), Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 369–392.

Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu

 1. B. Błońska, Relacje pomiędzy krzywdzeniem zwierząt a przemocą stosowaną wobec ludzi [w:] B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Sprawiedliwość dla zwierząt, Warszawa 2017, s. 108–139.
 2. D. Woźniakowska-Fajst, Zwierzęta jako przedmiot zainteresowań wiktymologii – nowe spojrzenie w XXI wieku [w:] B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Sprawiedliwość dla zwierząt, Warszawa 2017, s. 79–89.

Przestępczość przeciwko dobrom kultury

 1. A. Szczekała, Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012, s. 51–92.
 2. M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010, s. 85–134.

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami

 1. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, „Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka”, nr 23, s. 9–13 (rozdz. III), 32–56 (rozdz. VI–VII), 63–73 (rozdz. IX).
 2. M. Bilewicz, W. Soral, M. Winiewski, M. Skrodzka, Psychologia mowy nienawiści. Kilka wniosków z badań sondażowych [w:] J. Brzeziński (red.), OBCY i SWOI. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich, Poznań 2017, s. 71– 94.

dr Edyta Drzazga

dr Magdalena Grzyb

dr Maciej Bocheński

Forma zaliczenia:

Pisemne kolokwium zaliczeniowe w formie testu jednokrotnego wyboru.

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach oraz zaliczenie pisemnego kolokwium z ćwiczeń pozwala na uzyskanie od 2 do 5 dodatkowych punktów doliczanych do punktacji na egzaminie z kryminologii.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami w formie prowadzenia zajęć, informujemy, że ćwiczenia z przedmiotu Kryminologia w bieżącym roku akademickim będą odbywały się w formie zdalnej.

Jeżeli warunki na to pozwolą, w trakcie semestru postaramy się zorganizować jedno lub dwa spotkania stacjonarne. Spotkania stacjonarne będą miały formę synchroniczną, tj. będzie możliwe uczestnictwo w nich również w formie zdalnej.

Wyjątkowo w nadchodzącym semestrze zmianie ulegną też warunki zaliczenia ćwiczeń. Do zaliczenia będzie wymagane:
 1. uczestnictwo w zajęciach;
 2. przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat;
 3. oraz zaliczenie krótkiego testu z tematyki zajęć.

Bez zmian pozostaje natomiast wpływ zaliczenia ćwiczeń na ocenę na egzaminie. Zaliczenie ćwiczeń pozwala zdobyć od 2 do 5 punktów na egzaminie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiały

Jeżeli materiały nie wyświetlają się poniżej, to aby uzyskać do nich dostęp należy zalogować się w Portalu UJ (ikona kluczyka na pasku u góry z prawej strony).
Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.