Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Bocheński

dr Maciej Bocheński

Kontakt

ul. Olszewskiego 2, pok. 312
31-007 Kraków

maciej.bochenski@uj.edu.pl

Pełnione funkcje

Aktualnie:

 • Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej (od 2015 r.).

Przebieg kariery naukowej

 • studia prawnicze na WPiA UJ (2005–2010);
 • uzyskanie tytułu magistra prawa (2010);
 • studia doktoranckie na WPiA UJ (2010–2015);
 • aplikacja adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej (2011–2013);
 • uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na WPiA UJ (2015);
 • wpis na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej (2015).

Projekty badawcze

 • kierownik projektu badawczego nr 2013/09/N/HS5/04247, pt. „Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymanego w konkursie PRELUDIUM 5 (2014–2015).

Zainteresowania badawcze

 • kryminologia środowiskowa;
 • kryminologiczna problematyka przestępczości seksualnej;
 • wiktymologia;
 • sprawiedliwość naprawcza;
 • polityka kryminalna i polityka karna;
 • populizm penalny.

Znajomość języków obcych

 • angielski (biegły).

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Sprawca przestępstwa gospodarczego – analiza pojęcia w oparciu o koncepcję „white collar crimes” E.H. Sutherlanda i wybrane przepisy prawa, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" 2008, nr 1, s. 28–38.
 2. Krytyczne spojrzenie na koncepcję przyczynienia się ofiary do zaistnienia przestępstwa zgwałcenia, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2010, z. 3, s. 57–72.
 3. W kierunku sprawiedliwości naprawczej, "Palestra" 2012, nr 3-4, s. 265–274.
 4. Kryminologia środowiskowa i jej znaczenie dla badań nad przestępstwem zgwałcenia, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2012, nr 74–75, s. 45–68.
 5. Rzecz o statusie młodocianego w prawie karnym – uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 5/12, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2012, z. 3, s. 153–164.
 6. Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2015, z. 1, s. 127–144.
 7. Kogo „uleczy” Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, z. 3, s. 149–160.
 8. Expert reports in cases of rape and child sexual abuse, "Problems of Forensic Sciences" 2015, Vol. 101, s. 24–38.
 9. Ile pedofilii w „pedofilach”? Wybrane problemy wykorzystywania seksualnego małoletnich w Polsce – perspektywa kryminologiczna, "Dziecko Krzywdzone" 2015, nr 3, s. 99–132.
 10. Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce po 1 lipca 2015 r., "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2015, z. 4, s. 13–32.
 11. Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych, CH Beck, Warszawa 2016.
 12. Obrońcy w sprawach o przestępstwo zgwałcenia w świetle wyników badań empirycznych, "ePalestra" 2016, poz. 24/A.
 13. Criminological problems of registers of sexual offenders: remarks on the sexual offences act of 13 may 2016, "Problems of Forensic Sciences" 2016, Vol. 105, s. 370–393.
 14. Practical aspects of assessment of risk of re-offending by „especially dangerous” offenders in the context of the judgment of the Constitutional Tribunal of 23 November 2016 (K 6/14), "Problems of Forensic Sciences" 2016, Vol. 108, s. 632–650.
 15. Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce – uwagi krytyczne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017, nr 4, s. 107–119.
 16. The professional confidentiality of a psychologist and the obligation to denounce under art. 240 of the penal code, "Problems of Forensic Sciences" 2017, Vol. 110, s. 153–167.
 17. Between confidentiality policy and an obligation to denounce – does polish law ignore or protect professional secrecy of psychologists?, "Psychologia Wychowawcza" 2019, nr 15, s. 139–151.
 18. Wybrane problemy zgłaszalności przestępstw z art. 200 § 1 k.k. i ich praktyczne znaczenie dla kryminalizacji współżycia seksualnego nastolatków, "Dziecko Krzywdzone" 2019, nr 4, s. 123-143.
 19. Trendy w polskiej polityce karnej w zakresie przestępczości seksualnej, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2019, z. 3, s. 131-150.
 20. Granice swobody biegłego psychologa (Dyskusja przeprowadzona i zredagowana przez Łukasza Barwińskiego) [w:] A. Czerederecka (red.), Wyzwania psychologa jako biegłego w relacji z wymiarem sprawiedliwości, Kraków 2020, s. 217-268;
 21. Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa, "Psychologia w Praktyce" 2021, nr 30, dostępne online: https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/prawne-aspekty-wykonywania-zawodu-psychologa (data dostępu: 18.11.2021);
 22. we współautorstwie z M. Żebrackim: Stealthing as a form of a rape - findings to date and future prospects for research, "Problems of forensic sciences" 2021, nr 125, dostępne online: http://www.forensicscience.pl/pfs/125_Bochenski.pdf (data dostępu: 8.12.2021);
 23. Lawmaking and Sentencing in rape and child sexual abuse cases in Poland – dead end or rational criminal policy?, "Criminal Law Forum", dostępny online: https://link.springer.com/article/10.1007/s10609-022-09439-3 (data dostępu: 29.04.2022);
 24. Is it pedophilia or not? Observations on child sexual abuse in Poland from a criminological perspective, "Crime Prevention and Community Safety", dostępny online: https://kryminologia.wpia.uj.edu.pl/artykuly/-/journal_content/56_INSTANCE_oUF8MqH7JhAf/142945309/150713264.