Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Janina Błachut

prof. dr hab. Janina Błachut

Kontakt

ul. Olszewskiego 2, pok. 126b
31-007 Kraków

tel.: 12 663 13 58
fax: 12 663 13 58

janina.blachut@uj.edu.pl

Pełnione funkcje

Aktualnie:

 • Przewodnicząca Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (od 2012 r.);
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2012 r.);
 • Członek Senatu UJ (od 2016 r.);
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2017 r.);
 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Prokuratura i Prawo" (od 2016 r.);
 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" (od 2017 r.).

Poprzednio:

 • Prodziekan WPiA UJ ds. studiów prawniczych (2008-2016);
 • Członek Stałej Senackiej Komisji do spraw Nauczania (2012-2016);
 • Członek Kapituły Nagrody Pro Arte Docendi (2012-2016);
 • Przewodnicząca Rady Funduszu im. Jana Kochanowskiego (2007-2019);
 • Kurator Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ (2016-2019).

Przebieg kariery naukowej

 • studia prawnicze na WPiA UJ (1970–1974);
 • uzyskanie stopnia tytułu magistra prawa (1974);
 • studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN (1974–1978);
 • uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych w Instytucie Państwa i Prawa PAN (1978);
 • uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii na WPiA UJ (1988);
 • uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych (2008).

Staże zagraniczne

 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy – stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta (1985–1986);
 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy – stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta (1989).

Projekty badawcze

 • udział w projekcie badawczym pt. "Instytucje procesowe jako instrumenty polityki karnej", CRB nr IX 08 (1988-1990);
 • udział w projekcie badawczym pt. Kriminalberichterstatung in der Tagespresse in Deutschland und Polen, realizowanym we współpracy z ośrodkami naukowymi w Erlangen i Heidelbergu (1990-1995);
 • udział w  programie badań empirycznych pt. „Przestępczość i inne zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży na terenie Krakowa”, finansowanym w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych (nr 1 HO2A 002), realizowanym we współpracy z Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsens e.V. w Hanowerze (1999-2000);
 • udział w projekcie badawczym pt. "Przewlekłość procesu karnego i środki służące jego przyspieszeniu", finansowanym w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych, nr 2 H02A 01725 (2003-2005).

Zainteresowania badawcze

 • pomiar przestępczości;
 • metodologia badań empirycznych;
 • polityka kryminalna;
 • przestępczość kobiet.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Kobiety recydywistki w świetle badań kryminologicznych, Wrocław 1981.
 2. Sądowy wymiar kary wobec kobiet, Kraków 1988.
 3. we współautorstwie z A. Gaberle i K. Krajewskim, Kryminologia, Gdańsk 1999.
 4. Problemy związane z pomiarem przestępczości, Kraków 2007.
 5. Stan przestępczości [w:] A. Marek (red.), System prawa karnego. T. 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010, s. 141-208.
 6. Kriminalberichterstatung in der polnischen Tagespresse aus empirischer Sicht, [w:] D. Dölling, K. Gössel, S. Waltoś (red.), Kriminalberichterstattung in Tagespresse. Rechtlische und kriminologische Probleme, Heidelberg 1998, s. 87-140.
 7. Postępowanie przyśpieszone jako instrument polityki karnej, [w:] S. Waltoś (red.), Proces karny a polityka karna, Kraków 1991, s. 62-78.
 8. Reformowanie wymiaru sprawiedliwości z perspektywy kryminologa [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, T. 2, Warszawa 1012, s. 1367-1379.
 9. Kryminologia a polityka kryminalna [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019, s. 51-66.
 10. Czy "ciemna liczba" przestępstw istnieje?, "Archiwum Kryminologii" 2007-2008, T. XXXIX-XXX, s. 75-80.
 11. Zasady związane ze wszczęciem procesu karnego a zjawisko przestępczości, [w:] J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Kraków 2000, s. 462-473.
 12. Płeć a przestępczość, [w :] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości, Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Kraków 2001, s. 162-171.
 13. Zróżnicowanie zjawiska przestępczości ze względu na płeć sprawcy [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójciekiwicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowo ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 697-710.
 14. we współautorstwie z M. Grzyb, Jeżeli kobieta mówi ‘nie’, to co to oznacza? [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P.Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II, Toruń 2012, s. 339-350.
 15. we współautorstwie z M. Grzyb, Seksualna panika, czy racjonalna polityka? O reakcji na molestowanie seksualne studentek w Stanach Zjednoczonych [w:] K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec (red.), W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie i sprawiedliwości, Kraków 2018, s. 67-87.
 16. Jak częstwo stosowany jest areszt tymczasowy? [w:] A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa 2013, s. 227-234.
 17. Zawieszenie wykonania kary [w:] W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013, s. 31-41.