Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej

Typ zajęć:

wykład

Język zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin:

21

Prowadzący:

dr hab. Wojciech Dadak

Semestr:

zimowy

Termin zajęć:

sobota (w terminach zjazdów), 10:45–13:15

Miejsce zajęć:

sala 223, ul. Olszewskiego 2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

przedmiot od drugiego roku studiów

Skrócony opis przedmiotu

Wykład obejmuje charakterystykę podstawowych koncepcji teoretycznych dotyczących etiologii i fenomenologii przestępczości gospodarczej. Wykład zawiera omówienie roli czynników o charakterze makro i mikrospołecznym, a także podmiotowych w genezie przestępczości gospodarczej. Przedmiotem omówienia jest także problematyka dotycząca sprawców przestępstw gospodarczych na tle charakterystyki sprawców tzw. przestępstw pospolitych. Wykład obejmuje nadto omówienie problematyki ofiar i pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi, w szczególności zaś pokrzywdzonych będących podmiotami zbiorowymi. Nadto w zakres wykładu wchodzi omówienie karnych i pozakarnych metod i środków zapobiegania przestępczości gospodarczej, w tym koncepcji odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych oraz czynników powodujących ograniczenie skuteczności zwalczania tej przestępczości.

Pełny opis przedmiotu

 1. Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym.
 2. Cechy charakterystyczne przestępczości gospodarczej. Definiowanie zjawiska zorientowane na czyn. Definiowanie zjawiska zorientowane na sprawcę.
 3. Koncepcja "white-collar-crime" E.H. Sutherlanda. Koncepcja "trójkąta oszustw" D. Cresseya.
 4. Makro- i mikrospołeczne czynniki w zakresie etiologii przestępczości gospodarczej.
 5. Struktura, dynamika i nasilenie przestępczości gospodarczej w Polsce
 6. Sprawcy przestępstw gospodarczych, ich charakterystyka na tle sprawców przestępstw pospolitych.
 7. Ofiary i pokrzywdzeni przestępstwami gospodarczym. Wiktymizacja uczestników obrotu gospodarczego.
 8. Poszczególne rodzaje przestępczości gospodarczej. Oszustwa karuzelowe, piramidy finansowe, pranie brudnych pieniędzy.
 9. Przestępczość przedsiębiorstw i koncepcje jej zwalczania.
 10. Zapobieganie przestępczości gospodarczej. Osobowe i rzeczowe środki zapobiegania przestępczości gospodarczej. Karne i pozakarne środki zwalczania przestępczości gospodarczej.

Forma zaliczenia:

Pisemny egzamin testowy w formie testu jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań, uwzględniających także kazusy wymagające interpretacji w kategoriach kryminologicznych. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut.

Punktacja:

 • 0–17 – niedostateczny
 • 18–19 – dostateczny
 • 20–21 – dostateczny plus
 • 22–23 – dobry
 • 24–25 – dobry plus
 • 26–30 – bardzo dobry

Informacje dodatkowe:

Zapisy na egzamin odbywają się w systemie USOS. Podział osób zapisanych na egzamin na grupy (w kolejności alfabetycznej), uwzględniający godziny rozpoczęcia egzaminu dla poszczególnych grup, podany zostanie po zamknięciu zapisów na stronie Katedry.

Literatura obowiązkowa

 1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004, rozdz. VI, par. 2 i 3.
 2. W. Dadak, Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2009, nr 2, s. 229–242.

Literatura dodatkowa

O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, rozdz. I–V, VII–XI.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron